ฉบับล่าสุด

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

Volume 6 Number 1 (January-June 2018)

วารสารวจนะ
 • Vacana Journal of Language and Linguistics

สุพิดา เกิดอู่ม

สำเนียงภาษาไทยโซ่ง จังหวัดเพชรบุรี

  download pdf 
Jiraporn Pletikosa
Sorabud Rungrojsuwan

A Study of Filled pauses of Thai Learners of English with Different Levels of English Language proficiency

  download pdf 
Peerapat Yangklang
Lalita Thongtheeraphap

The L2 acquisition of the syntactic patterns that constrain the reference time of the epistemic modal complements

  download pdf 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

Volume 5 Number 2 (July-December 2017)

วารสารวจนะ
 • Vacana Journal of Language and Linguistics
 
 พัชรี โชคเพิ่มพูน
สุกัญญา เรืองจรูญ
ติยนุช รู้แสวง

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบทพูดเข้าจังหวะการออกเสียง
สระเกร็ง-คลายภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน   

   download pdf 
อรวี บุนนาค หน้าที่ของการกล่าวถ้อยคำนัยผกผันในการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กองค์กรเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทย   download pdf 
หงษ์หยก ฟื้นตน
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
ติยนุช รู้แสวง
คู่ความหมายแย้งและกลไกตรรกะที่พบในมีมภาพยนตร์   download pdf 
Thanittha Rusmeecharoen  

Pronominal References in Standard Thai:
Mirror of Interpersonal Relationships and Socio-Cultural Perspectives in Thai Society

   download pdf 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

Volume 5 Number 1 (January-June  2017)

วารสารวจนะ
 • Vacana Journal of Language and Linguistics
   download pdf 
Daniel Sanchez

The Use of Audiovisual Aids (Videos) for
Spanish Vocabulary Acquisition of A1 level Thai learners

  download pdf 
Watinee  Suntara

Linguistics Features in Academic Abstracts Published in Agriculture Research Articles: A Corpus-Based Approach

   download pdf 
ศิโรรัตน์ ศิริเพ็ญ

กลวิธีการสื่อความหมายในบทโฆษณาที่อยู่อาศัยทางโทรทัศน์

  download pdf 
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล และ ติยนุช รู้แสวง

การใช้คำไทยไม่ตรงตามมาตรฐานในการสื่อสารออนไลน์

  download pdf 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

Volume 4 Number 2 (July-December 2016)


วารสารวจนะ
 • Vacana Journal of Language and Linguistics
   download pdf 
วิกานดา เกียรติมาโนชญ์
จันทิมา อังคพณิชกิจ

หน้าที่ของถ้อยคำสาปแช่งและสาบาน
ในวาทกรรม
การเมืองไทย

  download pdf 
พัฒนะชัย พัชรเดช
อุมาภรณ์ สังขมาน 
 กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
ในเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พานิช
  download pdf 
Plaifon Suksawat

A Lexical Analysis of American and Non-American Political News

  download pdf 
Juthamard  Pul-A-Nan

The Study of Lexical Features in English Press Registers

  download pdf 
       

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

Volume 4 Number 1 (January-June 2016)

วารสารวจนะ
 • Vacana Journal of Language and Linguistics
  download pdf 
 วิภาวรรณ ถิ่นจันทร์

 ระบบวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นแพร่

download pdf 
 อัจจิมา นิตยประภา  กลวิธีการสื่อความหมายและการใช้สัญญะในบทโฆษณารณรงค์ไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ สสส. download pdf 

พิชญาภา กาหลง

การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไทยผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
โดยใช้การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน

download pdf 

Nitchakarn Khawsanit

Improving EFL Students’ Speech Fluency in Oral Narrative

download pdf 

 

 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)

Volume 3 Number 2 (July-December 2015)

วารสารวจนะ
 • Vacana Journal of Language and Linguistics
   download pdf 
      Kongwit Akkharasena    
 • Production of Bangkok Thai Tones
  by Native Speakers of Burmese and Urdu
download pdf 
ปรภัทร คงศรี
 หงษ์หยก ฟื้นตน
ศิริพร  ปัญญาเมธีกุล  
 • คำเรียกชื่อสัตว์ในนักการเมืองไทยที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต
download pdf 
 ณัจรี   สมเหมาะ  
 • การศึกษาภาษาในระหว่างของการใช้บอกสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยาในกลุ่มนักเรียนชาวไทย
download pdf 

ณญาดา สีลาเขตต์
 • พัฒนาการภาษาในระหว่างของอดีตกาล
  ในภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
download pdf 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

Volume 3 Number 1 (January-June 2015)

       วารสารวจนะ        
 • Vacana Journal of Language and Linguistics
  download pdf 
กัญชลิกา ตรีกลางตอน
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
 • การอำพรางข้อมูลในโฆษณาบัตรเครดิตไทย 
download pdf 
ภัทรามาศ เตชะ 
 • พัฒนาการการใช้และผันรูปเพื่อแสดงพจน์ของ คำนามในภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยในต่างระดับการศึกษา      
download pdf 
ผณินทรา ธีรานนท์
 • พัฒนาการของเสียงวรรณยุกต์ที่เกิดจากอิทธิพลของเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำในภาษามอญ: การศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์
download pdf 
ศิริพร  ปัญญาเมธีกุล
 • การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา
download pdf 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

Volume 2 Number 2 (July-December 2014)

วารสารวจนะ
 • Vacana Journal of Language and Linguistics
download pdf 
ราชันย์ ปรึกษา
อุมาภรณ์ สังขมาน
 • การศึกษาการตั้งชื่อเพลงไทยเดิม
download pdf 
 กิตติกร เนตรสุวรรณ
ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
 • กลวิธีความสุภาพในการตอบข้อร้องเรียน ของพนักงานโรงแรม

download pdf 
รัฐธิดา กระสินธุ์
 • การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้คำนำหน้านาม ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย
download pdf 

Chaiyathip Katsura

 • Intonation of Northern Thai Utterance final Particles

download pdf 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

Volume 2 Number 1 (January-June 2014)

วารสารวจนะ
 • Vacana Journal of Language and Linguistics

download pdf 
ยุพิน ทองเชื้อ
ชไมภัค เตชัสอนันต์
 • การสลับภาษาของชาวไทดำที่อาศัยอยู่ในตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

                         

download pdf 
จันทิมา อังคพณิชกิจ
 • ภาษากับการสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทดำ: กรณีศึกษาชุมชนไทดำบ้านไผ่หูช้าง จังหวัดนครปฐม

  download pdf 
 ศุภกร ณ พิกุล
 • ลักษณะภาษาในบทภาพยนตร์ไทย

  download pdf 
 สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • รูปแบบการอ้างถึงในภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการและภาษาสื่อของไทย

  download pdf 
ศศิธร  แซ่โล้ว
นัทธ์ชนัน  นาถประทาน
พุทธชาติ  โปธิบาล
 • การเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษของเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

download pdf 

ปีที่ 1 ฉบับ ที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

Volume 1 Number 2 (๋July-December 2013)

วารสารวจนะ
 • VACANA Journal of Language and Linguistics

download pdf 
Wiriya  Inphen
 • A Translation of a Compound sentence from English-Thai and its Analyses

download pdf 
ก๋ง แซ่เฮ้อ
 • ลักษณะภาษาของบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน

download pdf 
Zou Siyuan
รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม
มนตรี เจียมจรุงยงศ์ 
 •  “ชีวิตคืออะไร”: มโนทัศน์ชีวิตในเว็บบล็อกของไทยและจีน
  download pdf 
Zheng Wuyao รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
 • “ผมไม่ว่างครับ”: การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการปฏิเสธการขอร้องของอาจารย์ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาจีน
  download pdf 
Tipparat Eiamworawuttikul Sudaporn Luksaneeyanawin 
 • The English Rhythmical Patterns in the Readings of Thai Learners with High and Low English Language Experience, and the Degree of Comprehensibility Judged by L1 English and L1 Thai English Teachers
download pdf 

ปีที่ 1 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

Volume 1 Number 1 (January-June 2013)

 วารสารวจนะ
 • VACANA Journal of Language and Linguistics  
download pdf 
Wimonwan  Aungsuwan
 •  The Characteristics and Ideologies of Code-mixing between Thai and English in Magazine Advertisements
download pdf 
วิสันต์  สุขวิสิทธิ์
 • เพศ –  ภาษา:การสื่อความคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะผ่านกลวิธีทางภาษา ในวาทกรรมสาธารณะ  ภาษาไทย
download pdf 
นลินลักษณ์  หอมหวล
 • การใช้คำมือภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตตามตัวแปรทางสังคมบางประการ
download pdf 
สุทธิพงศ์ เพิ่มพลู
 • การแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ (subtitles) ภาพยนตร์กะเทย จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ : กรณศีกษาภาพยนตร์เรื่อง “ปล้นนะยะ(ภาค1)” และ “ว้ายบึ้มเชียร์กระหึ่มโลก”
download pdf 
อดุลย์ คนแรง
 • การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคาบาลี สันสกฤต ในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรี  นฤนาทกับพจนานุกรมฉบับ  ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
download pdf